Een signaal is een kans of risico voor gezondheid of veiligheid vanuit de leefomgeving.

  • er is sprake van een nieuwe blootstelling of de blootstelling neemt toe;
  • het gezondheidseffect neemt toe;
  • er is een toename van maatschappelijke bezorgdheid of aandacht;
  • er zijn nieuwe inzichten over bestaande blootstellingen of effecten;
  • de kans op een incident (bijvoorbeeld een brand of ontploffing) neemt toe;
  • de gevolgen van een incident worden groter;
  • er is geen consensus over het effect van de blootstelling op de gezondheid.

Bodem en grondwater

Drinkwater

Elektromagnetische velden

Gebouwen

Geluid

Klimaat

Landbouw

Lucht

Nanotechnologie

Oppervlaktewater

Plaagdieren

Veiligheid