In de regio IJmond hebben inwoners veel stofoverlast en geuroverlast van de staalindustrie die daar gevestigd is. Vooral dichtbij het terrein van de staalfabriek Tata Steel speelt dit. Inwoners maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor hun gezondheid.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet al een aantal jaar onderzoek in de regio, in opdracht van regionale opdrachtgevers: de Provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk, en werkt hierbij samen met GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Kennemerland.

Luchtkwaliteit en gezondheid in de IJmond

De IJmond heeft te maken met milieubelastende activiteiten zoals zware industrie, verkeer en scheepvaart. Activiteiten die behalve op het milieu ook een negatieve invloed kunnen hebben op de leefomgeving en de gezondheid.

Veel inwoners zijn hier bezorgd over. Een groep omwonenden van Tata Steel klaagde de staalfabriek aan voor het volgens de inwoners moedwillig schaden van de gezondheid van mens en dier. Ook een aantal stichtingen, zoals Duinbehoud, heeft zich aangesloten.

Meer informatie over luchtkwaliteit en gezondheid in de IJmond

Er vinden diverse onderzoeken en acties plaats om de situatie in de IJmond in kaart te brengen en te verbeteren. De regie hierin ligt meestal bij regionale partijen.

Het RIVM doet onderzoek in de regio, in opdracht van regionale opdrachtgevers: de Provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk, en werkt hierbij samen met GGD Kennemerland.

Onderzoek grafietregens 2019

In 2019 ging het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in gesprek met bewoners over hun zorgen en vragen betreffende de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de uitstoot van zogenoemde grafietregens door Tata Steel.

Hollandse luchten en Samen meten

Ook is het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu betrokken bij het project Hollandse luchten. In dit project worden diverse pilots, burgermetingen en evenementen in de leefomgeving van Noord Holland in kaart gebracht. Ook in de IJmond regio loopt een Hollandse Luchten-pilot en gaan mensen zelf meten met sensoren.