Trends

Trends

Uit literatuuronderzoek zijn trends naar voren gekomen.  Deze trends zijn geordend in STEEP-domeinen. 
STEEP staat voor Sociaal (maatschappelijk), Technologie, Economisch, Ecologisch en Politiek.

Perspectieven

Perspectieven

Om zicht te krijgen op de verschillende effecten van maatschappelijke trends op milieugezondheid en veiligheid, zijn vier perspectieven op milieugezondheid (en veiligheid) ontwikkeld.  De perspectieven vertegenwoordigen ieder een eigen zienswijze op wat het meest essentieel is als het gaat om milieugezondheid en veiligheid en de daaraan gerelateerde (beleids)doelstellingen. De perspectieven zijn ondersteunend bij het redeneren over de implicaties van trends. Ten behoeve van het gebruik in workshops is een perspectieventool ontwikkeld.

Gelijkheid

Bescherming en ondersteuning van iedereen met specifieke aandacht voor de kansen en gevaren voor de kwetsbare groepen.

Leefomgeving

Het bereiken van een goede milieugezondheid op lokaal niveau.

Technocratie

Op een efficiënte manier normen bepalen en behalen door samenwerking tussen overheid en experts met ondersteuning van slimme technologische oplossingen.

Zelf doen

Burgers en andere maatschappelijke partijen zorgen zelf voor een betere milieugezondheid, gefaciliteerd door de overheid.

Verkenningen

Verkenningen

Verkenningen zijn de resultaten van het bekijken van de trends aan de hand van de 5 perpectieven.  Door middel van ‘desktop tests’ is doorberedeneerd wat de effecten zijn van een trend binnen de vijf perspectieven. Dit resulteert in een beschrijving van effecten (vroegsignalen) in tekst en tabelvorm. Vervolgens  is met verschillende experts op het gebied van milieugezondheid, klimaat en extreem weer een workshop gehouden om na te gaan of dit voldoende externe geldigheid had; en of ook anderen in staat waren om ook nog andere effecten binnen de vijf verschillende perspectieven te onderscheiden.

Vroegsignalering Extreem weer

Een verkenning over de effecten van extreem weer op milieugezondheid en veiligheid

Briefrapporten

Briefrapporten

Voorheen werden de resultaten van het signaleringsproject gepubliceerd in briefrapporten.

Signalen van milieugezondheidrisico's 2014-2015

Nieuwe inzichten wetenschappelijke signalering milieugezondheidsrisico’s (2014)

Signalen van milieugezondheidrisico's 2013

Wetenschappelijke signalering milieugezondheidsrisico's (2011)