Proces

Proces (vroeg)signalering

Proces (Vroeg) signaleren

 

Werkwijze Resultaten

Werkwijze projectteam

 Verzamelen van informatie

Signalen en vroegsignalen kunnen uit verschillende bronnen naar voren komen. Een eerste bron vormen de meldingen over nieuwe of veranderde risico’s, kansen, effecten en bezorgdheden door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-ers en partnerorganisaties. Vaak worden deze onderwerpen beschreven in publicaties en in nieuwsbrieven. Verder wordt op (internationale) congressen door experts relevante informatie uitgewisseld. Ook kunnen meldingen van (mogelijke) signalen  gedaan worden op deze website.

Deze informatie wordt besproken in een tweewekelijk signaleringsoverleg. De uitkomsten van dit overleg worden ter beoordeling voorgelegd aan RIVM experts en kunnen leiden tot nieuwe signaalteksten. Ook kan de informatie uit de verschillende bronnen een aanleiding zijn om een workshop signaleren of vroegsignaleren te organiseren. In zo’n workshop worden experts op een onderwerp uitgenodigd en gevraagd welke nieuwe risico’s en kansen zij nu al zien of verwachten. De uitkomsten van de workshops worden op de lijst met mogelijke (vroeg)signalen gezet en kunnen leiden tot nieuwe signaalteksten.

Naast de uitkomsten van het signaleringsoverleg en de workshops, worden er verkenningen uitgevoerd naar de invloed van trends https://signalenleefomgeving.nl/producten op milieu, veiligheid en gezondheid. Trends worden bekeken vanuit 4 verschillende perspectieven https://signalenleefomgeving.nl/producten. Hieruit kunnen mogelijke (vroeg)signalen naar voren komen. Deze trends en perspectieven kunnen ook in de workshops gebruikt worden.

Beoordeling

De RIVM-expert beoordeelt (vaak samen met collega's) of een specifiek signaal van de lijst relevant is en op de website opgenomen moet worden. De expert informeert indien nodig ook de dossierhouder van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In sommige gevallen worden externe experts geraadpleegd. Na beoordeling van de signalen en afstemming met het projectteam worden signalen op de site geplaatst.

Afstemming

Sommige signalen hebben veel maatschappelijke belangstelling, kunnen onrust veroorzaken of vragen om andere redenen meer aandacht. Deze signalen worden eerst afgestemd met RIVM lijnmanagement, RIVM communicatie en afhankelijk van de situatie met externe partijen.

Resultaten

Rollen

Rollen

 

Betrokkenen

Bestaat uit

Rol

Taak

Expert in milieugezondheid of externe veiligheid RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en externe experts Beoordelen en aanleveren
 • Aandragen van signalen en vroegsignalen
 • Beoordelen gemelde signalen en vroegsignalen, afgestemd met andere experts binnen hetzelfde thema
 • Teksten beoordelen op inhoudelijke juistheid en actualiteit
 • Informeert dossierhouder IenWMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat
Begeleidingscommissie Lijnmanagement, opdrachtgever, kennispartners Adviseren en afstemmen
 • Advies over inhoud
 • Advies over werkwijze
 • Advies over website en communicatie
Projectteam RIVM Uitvoeren en coördineren
 • Signalen en vroegsignalen verzamelen
 • Teksten website maken en onderhouden
 • Websitebeheer
 • Contacten met kennispartners onderhouden
 • Kennisuitwisseling tussen kennispartners faciliteren
 • Verkenningen uitvoeren