Perspectief

Perspectief

Een perspectief is een zienswijze op wat het meest essentieel is als het gaat om trends en ontwikkelingen die invloed hebben op milieugezondheid en veiligheid. Vaak gaat het om oplossingen, bijvoorbeeld hoe om te gaan met klimaatverandering.

Signaal

Signaal

Een signaal is een risico voor de gezondheid of veiligheid vanuit de leefomgeving, welke ten minste aan een van de volgende criteria voldoet:

 • er is sprake van een nieuwe blootstelling of de blootstelling neemt toe;
 • het gezondheidseffect neemt toe;
 • er is een toename van maatschappelijke bezorgdheid of aandacht;
 • er zijn nieuwe inzichten over bestaande blootstellingen of effecten;
 • de kans op een incident (bijvoorbeeld een brand of ontploffing) neemt toe;
 • de gevolgen van een incident worden groter;
 • er is geen consensus over het effect van de blootstelling op de gezondheid.
Vroegsignaal

Vroegsignaal

Een vroegsignaal is een risico of een kans vanuit de leefomgeving als gevolg van trends die  milieugezondheid en veiligheid beïnvloeden. Vaak is er sprake van een verwachting van een expert.

Dossierhouder

Dossierhouder

De dossierhouder is de beleidsmedewerker van het ministerie die verantwoordelijk is voor het compartiment/thema waar een signaal onder valt.

Expert

Expert

Een expert is een wetenschapper op het gebied van milieugezondheid of externe veilligheid. Binnen het signaleringsproces zorgt hij voor:

 • het aanbrengen van signalen en vroegsignalen;
 • het beoordelen van gemelde signalen en vroegsignalen;
 • afstemming met andere experts binnen hetzelfde thema;
 • beoordeling teksten op inhoudelijke juistheid en actualiteit;
 • het informeren van de dossierhouder IenW.
Klankbordgroep

Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit experts, de opdrachtgever, het lijnmanagement van diverse centra van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu),  RIVM communicatie, IenWInfrastructuur en Waterstaat communicatie. Ook externe partijen, zoals de Gezondheidsraad,  GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), Planbureau voor de Leefomgeving, KNMIKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut  en het Rathenau Instituut worden om advies gevraagd. De leden melden mogelijk nieuwe signalen en geven advies over het plaatsen van signalen op de website en de vormgeving van de website.

Opdrachtgever

Opdrachtgever

De website is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontwikkeld binnen het kader van het project Signalering Milieugezondheidseffecten en Veiligheid.

Projectteam

Projectteam

Het projectteam is samengesteld uit onderzoekers van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid, het Centrum Veiligheid, het centrum Veiligheid van Stoffen en Producten en het Centrum Gezondheid en Maatschappij.

Redactieraad

Redactieraad

De redactieraad bestaat uit leden van het projectteam, communicatie IenW en communicatie RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De redactieraad heeft als doel de communicatie tussen het signaleringsproject, het RIVM en IenW af te stemmen.

Signalering

Signalering

Signalering is het inventariseren van nieuwe risico's, nieuwe kansen, nieuwe effecten, nieuwe bezorgdheden of ontwikkelingen hierin vanuit de leefomgeving. Het gaat hierbij leefomgevingsfactoren die van invloed zijn op gezondheid en  veiligheid die nu als zichtbaar zijn (voor het geoefend oog).

Vroegsignalering

Vroegsignalering

Vroegsignalering is het zoeken naar ontwikkelingen en het verkennen van de mogelijke gevolgen hiervan voor milieugezondheid en veiligheid. Vaak is er sprake van een verwachting van een expert.